Politikat e privatësisë

Tido mbledh disa te Dhena Personale nga perdoruesit e tij.
Adresa e E -Mailit :
Lloji i te dhenave qe kerkohen
Mes llojeve te Te Dhenave Personale qe Tido mbledh, vete ose permes paleve te treta , jane:
Linkime, te dhena te perdorimit, adresa e e-mailit, emri, mbiemri, ditelindja.
Lloje te ndryshme te dhenash, akses kontaktesh, lejim te shfaqjes se vendndodhjes se sakte ( jo e vazhdueshme},
Lejim te shfaqjes se vendndodhjes se perafert ( jo e vazhdueshme), lejim te aksesit ne Telefon, Sensore, Memorie, Sinjale , levizje te sensoreve dhe ne llogarite e mediave sociale.
Te dhena te tjera personale qe mblidhen mund te jene pershkruar ne seksione te tjera te kesaj Police Privatesie ose permes tekstesh shpjeguese te dedikuara ne perputhje me kontekstin e te dhenave.
Te Dhenat personale mund te sigurohen lirisht prej perdoruesit , ose te mblidhen automatikisht gjate perdorimit te TIDO .
Cdo perdorim i njoftimeve te linqeve, - ose i cdo mjeti tjeter gjurmues - nga Tido ose nga sherbime qe posejdohen nga pale te treta qe perdor Tido, vec rastit te deklarimit per te kunderten, sherbejne per te identifikuar Perdoruesin dhe per te mbajtur mend preferencat e tij, me qellimin e vetem per te ofruar sherbimin e kerkuar nga perdoruesi. Mos marrja e disa te Dhenave Personale mund te beje te pamundur per Tido ofrimin e disa sherbimeve.
Perdoruesit jane pergjegjes per cdo te dhene personale te marre nga palet e treta, te publikuar apo te shperndare permes Tido dhe konfirmojne qe ata kane aprovimin e paleve te treta per ti siguruar te Dhenat posejduesit.

Menyra dhe vendi i perpunimit te te dhenave
Metodat e perpuimit
Kontrollori i te dhenave perpunon te dhenat e perdoruesit ne menyre te pershtatshme dhe merr masat e duhura te sigurise per te parandaluar hyrjet e pa-autorizuara, hapjen, modifikimin apo demtimin e pa-autorizuar te te dhenave.
Ne perpunimin e te dhenave i kushtohet kujdes perdorimit te kompjuterave ose mjeteve informatike , duke ndjekur procedura organizative dhe menyra qe lidhen perpikmerisht me qellimin e treguar. Ne vijim te kontrollit te te dhenave , ne disa raste , te Dhenat mund te jene te aksesueshme nga disa persona te ngarkuar, qe jane te perfshire ne operimin e linkut, ose pale te jashtme te piketuara , nese eshte e nevojshme , si perpunimi i te dhenave nga posejduesi . Perditesimi i listes se ketyre pjeseve mund te kerkohet nga Perpunuesi i Te Dhenave ne cdo kohe.

Vendi
Te Dhenat do te perpunohen ne zyren operative te Kontrollit te Te Dhenave dhe ne cdo hapesire tjeter ku palet e perfshira ne perpunim ndodhen. Per informacione te metejshme , ju lutem kontaktoni Kontrolluesin e Te Dhenave.

Koha e ruajtjes
Te Dhenat ruhen per gjithe kohen e nevojshme per te siguruar sherbimin e kerkuar nga perdoruesi. ose te vendosur nga qellimi i nenvizuar ne kete dokument dhe Perdoruesi ka gjithnje mundesine t'i kerkoje Kontrolluesit te Te Dhenave ti pezulloje ose t'i fshije ato .
Perdorimi i Te Dhenave te mbledhura
Te dhenat me miratimin e Perdoruesit mblidhen per te lejuar Posejduesin te mundesoje sherbimet e tij e gjithashtu per qellimet ne vijim : Aksesi ne llogarite e sherbimeve te paleve te treta, Rregjistrimi dhe autenticiteti, Rimarketimi dhe Qellimi i Perdorimit, Analizimi, bashkepunimi me rrjete te jashtme sociale dhe platforma, menaxhimin e bazes se Te Dhenave dhe Lejen e Seksionit per aksesin e te Dhenave personale.
Qellimet e perdorimit te Te Dhenave personale jane te nenvizuara ne seksione te vecanta te ketij dokumenti.
Lejimi i perdorimit te Facebook -ut nga Tido
Tido mund te kerkoje leje nga Facebook-u qe te mund t'i lejoje kryerjen e disa veprimeve me llogarine e perdoruesit te Facebook-ut dhe per te marre prej tij infornacione, perfshi te Dhenat personale,
Per me shume informacion lidhur me lejen e kerkuar , referojuni dokumentacionit te lejeve te Facebook-ut dhe te drejtes se tij te privatesise .
Lejet e kerkuara jane keto:
Informacioni Bazik
Sic parashihet , kjo perfshin disa te dhena te Perdoruesit si ID , emer, foton, gjinine dhe vend-qendrimin e tij. Disa njohje te perdoruesit , si psh shoket, jane gjithashtu te aksesueshme. Nese perdoruesi ka publikuar me shume Te Dhena te tyre , me shume informacion do te jete i perdorshem.
E - Mail
Sigurimi i aksesit ne adresen kryesore te E -Mailit te Perdoruesit
Qendren e banimit
Sigurimi i aksesit ne qendren e banimit te perdoruesit.
Publikimi ne faqen kryesore
Pamundesimi i aplikacionit per te postuar permbajtje, komente dhe pelqime ne faqen e perdoruesit apo miqve te tij.
Leja e Seksionit per akses ne Te Dhenat personale
Tido kerkon disa leje nga Perdoruesit qe e lejojne ate te hyje ne te dhenat personale te perdoruesit , sic pershkruhet me lart.
Sic parashihet, keto leje duhet te miratohen nga perdoruesi perpara se informacioni i kerkuar te aksesohet. Leja e dhene , mund te terhiqet nga Perdoruesi , ne cdo kohe . Per terheqjen e ketyre lejeve , Perdoruesi mund t'i drejtohet seksionit Settings ose te kontaktoje me Posejduesin per ndihme , ne detajet e kontaktit qe ofrohen ne kete dokument.
Procedura e sakte per kontrollin e aplikacionit te lejeve mund te varet nga seksioni i perdoruesit ose Software.
Ju lutem, mbani parasysh se revokimi i disa lejeve mund te ndikoje ne funksionimin e Tido.
Nese perdoruesi ofron lejet e listuara me lart , Te Dhenat Personale respektive mund te perpunohen nga Tido.
Leja per lokalizim te perafert
Aksesi i seksionit te lokalizimit te perafert, lejon Tido te mbledhe , te perdore dhe te ndaje me te tjere te dhenat e vendndodhjes se perdoruesit per te ofruar sherbimin e bazuar ne lokalizim. Lokalizimi gjeografik i perdoruesit eshte i percaktuar ne menyre jo te vazhdueshme. Kjo nenkupton qe eshte e pamundur per Tido te gjeje pozicionin e afert te perdoruesit ne forme te vazhdueshme.
Leja e perdorimit te kalendarit
Perdoret per aksesimin e kalendarit ne seksionin e perdoruesit , perfshire leximin, shtimin dhe heqjen e shenimeve.
Leja per ndryshimin e sensoreve
Perdoret per aksesimin ne seksionin e Perdoruesit , per ndryshimin e sensoreve , per te matur aktivitetin e perdoruesit si numerimi i hapave, ngjitja e shkalleve dhe tipin e levizjeve.
Leja per telefonine
Perdoret per lejimin e nje personi te lidhur me telefonine. Kjo pamundesi do te thote , psh. akses vetem ne lexim te gjendjes se telefonit, cka do te thote pamundesi per te hyre ne seksionin e numrit te telefonit, ne informacionet e rrjetik aktual telefonik ose ne statusin e cdo telefonate .
Leja per lokalizim te sakte ( jo te vazhdueshem)
Aksesi i seksionit te lokalizimit preciz te Perdoruesit, lejon Tido te mbledhe , te perdore dhe te ndaje me te tjere te dhenat e vendndodhjes se Perdoruesit per te ofruar sherbimin e bazuar ne lokalizim. Lokalizimi gjeografik i perdoruesit eshte i percaktuar ne menyre jo te vazhdueshme. Kjo nenkupton qe eshte e pamundur per Tido te gjeje pozicionin e afert te perdoruesit ne forme te vazhdueshme.
Leja per te kujtuar
Perdoret per akses ne app. Reminders ne seksionin e Perdoruesit , perfshi leximin, shenimin dhe heqjen e shenimeve.
Leja per sensoret
Perdoret per te aksesuar te dhenat e sensoreve qe Perdoruesi mund t'i perdore per te kontrolluar se c'po ndodh ne trupin e tij, si psh rrahjet e zemres.
Leja per llogarite ne mediat sociale
Perdoret per aksesimin ne profilin e llogarive te perdoruesit ne mediat sociale si Facebook , Google dhe Twitter.
Leja per te ruajtur
Perdoret per aksesimin ne memorien e jashtme ,perfshi leximin dhe shtimin e cdo artikullin.