Perfitimet

Jo limit te numrit te faqeve per te publikuar ofertat
Jete gjatesi te ofertave sa afati i ofertes
Marketing me eficent, dhe me kosto te ulet
Tre publikime ne muaj dhe njoftim te menjehershem per publikimin e ofertave
Statistika te detajuar mbi shikueshmerine, perdoruesit, qendrueshmerine e tyre ne aplikacion etj
Mundesi per te zbuluar niche market
Bazuar ne analizat e nxjerra nga fushatat dixhital marketing
Te dhenat e perdoruesve te platformes Tido
Rritje te pergjegjesise sociale te kompanise
Mundesia e shitjes online nepermjet platformes, me kosto shume te ulet, ne tregun e Shqiperise – Kosoves dhe Maqedonise
Publikime te ofertave dhe produkteve dhe ne rrjetet sociale te Tido
Mundesi promovimi per Biznesin tuaj.